SamnaunGuardaUnterengadinKirche UnterengadinTavrü - Landschaft UnterengadinFtan im FrühjahrBain Crotsch im HerbstLavinLü im MünstertalRamosch im UnterengadinSamnaunSamnaunVal Müstair im SommerValchava

Infuormaziuns

Las structuras politicas in Grischun d'eiran cumplichadas. Sper il Chantun e'ls cumüns existivan 39 circuls, 11 districts, 14 associaziuns regiunalas e ca. 400 cumünanzas d'interess. Il suveran grischun ha realisà quai ed acceptà in settember 2012 la refuorma territoriala cun ün resultat cler (77% vuschs da schi). Als 30 november 2014 ha'l confermà quista decisiun cun acceptar cleramaing l'uscheditta legislaziun con­secutiva.

 

11 regiuns rimplazzan als 1. schner 2016 ils 39 circuls, 11 districts e 14 associaziuns regiunalas. Üna da quistas regiuns es la regiun Engiadina Bassa/Val Müstair chi cumpiglia ils cumüns da Samignun, Scuol, Val Müstair, Valsot e Zernez.

 

Ils statüts fixan la structura, l'organisaziun, las incumbenzas e las cumpetenzas da la regiun.

 

La regiun as finanziescha cullas contribuziuns dals cumüns sco eir cun eventualas contribuziuns chantunalas e federalas, plünavant cun taxas ed otras entradas sco eir cun onuraris per incumbenzas ch'ella surpiglia.

Organisaziun

La regiun es structurada seguaintamaing:

 

Las persunas cun dret da vuschar dals cumüns fuorman l'organ superiur da la regiun. La conferenza dals presidents (= ils capos da tuot ils cumüns da la regiun) maina la regiun. Ella elegia eir la cumischiun sindica­toria ed il secretariat.

Incumbenzas

La regiun survain sias incumbenzas dad üna vart dal Chantun, da tschella vart dals cumüns. Las incum­benzas surdattas dal Chantun sun las seguaintas:

 •  svilup dal territori (planisaziun directiva regiunala)
 • protecziun dals uffants e dals creschüts (curatella professiunala)
 • uffizi dal stadi civil
 • uffizi da scussiun e da fallimaint
 • administraziun dals archivs circuitals

 

Ils cumüns da la regiun da lur vart pon surdar incumbenzas cumünalas a la regiun, quai in basa a cun­vegnas da prestaziuns limitadas obain chi pon gnir desdittas. Els decidan dimena svess chenünas in­cumbenzas chi dessan esser chosa da la regiun. Id es pussibel - nu sto però esser - da regiunalisar per exaimpel las seguaintas incumbenzas:

 • promoziun da l'economia
 • promoziun da la cultura
 • svilup dal trafic
 • allontanamaint da las immundizchas
 • scoula da chant e da musica
 • permiss per lottarias
 • integraziun
 • sandà
 • politica da fuormaziun
 • register fundiari
 • scoula da pedagogia curativa
 • chüra d'uffants
 • controllas dal gas da chamin
 • politica da giuventüna e da sport
 • turissem
 • silvicultura
 • fats socials

Finanziaziun - contribuziuns cumünalas

La conferenza dals presidents fixa las contribuziuns dals cumüns sco eir ils termins da pajamaint. La clav da scumpart correspundenta vain calculada cun ün terz in basa a la capacità finanziala (impostas directas, fits d'aua, status da dazi liber, fits nets, amortisaziuns dal chapital ester, consequenzas da la nouva eguali­saziun da finanzas), per cun duos terzs in basa al numer d'abitants tenor l'ultima dombraziun dal pövel STATPOP.